Capítol I. La denominació, els fins i el domicili  
   Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions  
   Capítol III. L'Assemblea General  
   Capítol IV. La Junta Directiva  
   Capítol V. El president i el vice-president  
   Capítol VI. El tresorer i el secretari  
   Capítol VII. Estaments i convenis  
   Capítol VIII. Les comissions o grups de treball  
   Capítol IX. El règim econòmic  
   Capítol X. Règim disciplinari  
   Capítol XI. La dissolució  
     
   Capítol I. La denominació, els fins i el domicili  
 
Article 1
Amb la denominació "CENTRE D'HISTÒRIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ" (CHNCB) es constitueix l'associació, que a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2
L'objecte o fins del CHNCB són cultural i científica sense ànim de lucre: estudi, divulgació i defensa del patrimoni natural.

Podrà desenvolupar qualsevol altra activitat que estigui o pugui estar, directament o indirecta, amb les esmentades anteriorment.

Article 3
El CHNCB té la seva seu social al municipi de Montblanc, carrer de la Pedrera, número 2, comarca Conca de Barberà.

L'àmbit territorial en el que desenvolupa la seva activitat és el de la comarca de la Conca de Barberà, en primer lloc, i les zones veïnes, en segon lloc.

 
   Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions  
 
Article 4
Poden formar part de l'associació totes les persones de més de 14 anys, i hauran de presentar una sol.licitud per escrit que haurà de ser avalada per dos socis de l'associació a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en Assemblea General més immediata.

Els socis menors d’edat no tenen dret a vot i no poden formar part de la Junta Directiva.

Article 5
Són drets dels membres de l'associació:
Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
Delegar en un altre soci el vot a les reunions de l’Assemblea General.
Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar dels estatuts.
Consultar els llibres de l'associació

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. La quota de soci s'estableix en Assemblea General.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
Que ho decideixi la persona interessada, comunicant-ho per escrit a la Junta Directiva.
El no pagament de les quotes per un període superior a un any.
El comportament no ajustat a aquests estatuts.

 
   Capítol III. L'Assemblea General  
 
Article 8
L'assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part del propi i irrenunciable.

Els socis reunits en assemblea general legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
Modificar els estatuts.
Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
Acordar la dissolució de l'associació.
Incorporar-se a d'altres unions o separar-se'n.
Sol.licitar la declaració d'utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim interior.
Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
Conèixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l'any, dins els mesos de desembre, del mateix any, i gener del següent.

L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri oportú, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un número d'associats no inferior al 10%, en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 11
L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l'associació.

Les reunions de l'assemblea general, les presideix el president de l'entitat. Si no hi és, l'han de substituir successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar coma secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

A l'inici de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12
L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el número de persones associades presents o representades.

Un mínim superior al 10% dels socis pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar, i si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquella. La sol•licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13
En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, preveient-se aquells vots que siguin delegats.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

 
   Capítol IV. La Junta Directiva  
 
Article 14
La Junta Directiva és l'òrgan de govern del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, es constitueix i exerceix les seves funcions i competències amb la confluència de diferents estaments, associacions sense ànim de lucre, convenis i serveis, i això fa possible que la Junta Directiva pugui ésser un òrgan de debat i discussió unitari, així com l'òrgan decisori respecte a les seves competències.
Regeix i administra i representa l'associació la Junta Directiva, que es composa de president, vice-president, secretari, tresorer i un número de 5 vocals, càrrecs exercits per diferents persones.

L'elecció dels membres de Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 15
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense prejudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposen els motius.
malaltia que incapacita per exercir el càrrec
baixa com a membre de l'associació
sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix a l'article 13 dels estatuts.

Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentre, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia dins el marc legal vigent; complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les directrius que l'Assemblea estableixi.
Prendre els acords amb la compareixença davant els organismes públics per exercir les accions legals i interposar recursos pertinents.
Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
Proposar a l'Assemblea General les quotes dels membres socis.
Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
Presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent
Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
Establir grups de treball per assolir els fins de l'entitat i autoritzar els actes que els grups projectin dur a terme.
Nomenar els vocals de Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
subvencions o altres ajuts
ús de locals o edificis perquè siguin un lloc de convivència i comunicació.
Fer el seguiment dels acords o convenis signats amb altres entitats o persones.
Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina a l'article 30.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que els estatuts no preveuen i donar-ne compte en la primera reunió d'assemblea general
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop cada mes, convocada prèviament pel president.

S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president, la totalitat d'un estament més 3 membres de Junta o bé si ho sol•licita un número de 5 dels membres de Junta Directiva.

Article 18
La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quòrum de la meitat més un.

Els membres de Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 
   Capítol V. El president i el vice-president  
 
Article 21
Són pròpies del president les funcions de:
Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
Emetre un vot de qualitat diriment en els casos d'empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 
   Capítol VI. El tresorer i el secretari  
 
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç, i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en establiments de crèdit o estalvi.


Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'entitat, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 
   Capítol VII. Estaments i convenis  
 
Article 24
Altres entitats o organismes que desenvolupin tasques o tractin temes comuns poden tenir una representació a través de la/es persona/es que deleguin a la Junta Directiva, mitjançant la tramitació d’una sol.licitud per escrit, sempre i quan s’aprovi a la propera Assemblea General, les quals es denominen estaments.

Els estaments del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà són la representació a la Junta Directiva d'altres entitats i organismes. Qualsevol membre de l'òrgan de govern pot representar una entitat o associació sense ànim de lucre a les reunions de la Junta Directiva; s'estableix un màxim de representació i de dret a vot de dues persones per entitat.

Els responsables dels estaments han de presentar en cada reunió informe detallat de les seves actuacions i tenen el dret d'informar a la Junta Directiva sobre els temes que llur associació encomana i cregui oportuns.

Article 25
Els convenis, segons les lleis vigents, d'acord mutu entre el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà i una altra associació s'aprovaran o rescindiran en Assemblea General i la Junta Directiva vetllarà pel seu acompliment.

Els convenis amb estaments han de presentar en cada reunió de Junta Directiva un informe detallat de les seves actuacions.

 
   Capítol VIII. Les comissions o grups de treball  
 
Article 26
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions, els encarregats de les quals li han de presentar en cada reunió informe detallat de les seves actuacions.

 
   Capítol IX. El règim econòmic  
 
Article 27
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 28
Els recursos econòmics de l'entitat provenen de les quotes que fixa l'Assemblea General per als socis; les subvencions oficials o particulars; les donacions, les herències o els llegats; les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos.

Article 29
Tots els socis de l'entitat tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, sense IVA, o derrame, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General estableix quotes d’ingrés, quotes anuals i quotes de les seves publicacions i quotes extraordinàries, totes elles sense IVA.

Article 30
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 31
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 
   Capítol X. Règim disciplinari  
 
Article 32
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions

Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus, i molt greus, i les sancions poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena una comissió, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta l'òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol.licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 
   Capítol XI. La dissolució  
 
Article 33
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 34
L'associació no es dissoldrà mentre dotze dels seus socis estiguin disposats a continuar-la i així ho manifestin en l'Assemblea convocada a tal efecte.

Aquests dotze o més socis designaran una Comissió Gestora que regirà el futur del CHNCB fins a la convocatòria d'una nova Junta Directiva d'acord amb les previsions d'aquests estatuts.

Article 35
Un cop acordada la dissolució, les funcions d'execució de la liquidació són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General ho acorda i el conjunt de béns que configurin el patrimoni del CHNCB, un cop liquidats els deutes, s'integraran dins el patrimoni del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca.